VEDTÆGTER FOR

'ÅBEN KONFLIKTRÅDGIVNING

PÅ FREDERIKSBERG'

 

§1 Navn og formål

Stk. 1 Foreningens navn er ”Åben Konfliktrådgivning på Frederiksberg”.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
Stk. 3 Foreningen driver en åben konfliktrådgivning på Frederiksberg med det formål

at udvikle og udbrede arbejdet med konflikthåndtering gennem aktiv og fredelig indsats.
Stk. 4 Foreningen baserer sig på Center for Konfliktløsnings grundtanker om ikke-voldelig konfliktløsning og kommunikation.

 

§2 Medlemmer

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, som arbejder i rådgivningen, har tilknytning
til Frederiksberg og kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk. 2 Medlemskabet ophører automatisk, når den pågældende ikke længere er aktiv
i rådgivningen.
Stk. 3 Et medlem, der modarbejder formål eller foreningens virke kan ekskluderes.
Denne beslutning træffes af bestyrelsen.
Stk. 4 Ethvert medlem kan udmelde sig uden varsel.
Stk. 5 For al stemmeafgivelse og valgbarhed i foreningen kræves mindst 6 måneders forudgående medlemskab.

 

§3 Kontingent

Stk. 1 Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling. For år 2008 fastsættes
det til 100 kr. for hele kalenderåret. Overskydende kontingent refunderes ikke ved ophør
af medlemskab.
Stk. 2 Ved manglende betaling bortfalder medlemskabet. Foreningens kasserer fører medlemskartotek.

 

§4 Generalforsamling

Stk. 1 Den årlige generalforsamling afholdes i september. Indkaldelsen sker med e-mail
senest 4 uger før. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 2 Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse samt intern revisor
7. Eventuelt
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig begæring fra mindst 50 procent af medlemmerne.

 

§6 Ophør

 

Stk. 1 Foreningen kan opløses ved en generalforsamlingsbeslutning med mindst to-tredjedels flertal af de fremmødte eller to på hinanden følgende generalforsamlinger med simpelt flertal.

Stk. 2 Eventuelle overskydende midler doneres til Center For Konfliktløsning eller en humanitær organisation efter generalforsamlingens beslutning med almindeligt flertal.


Således vedtaget af stifterne, Frederiksberg den 24. august 2008